Que és?

El trastorn depressiu conegut com depressió major està caracteritzat per un estat d’ànim depressiu, disminució de l’interès pel plaer, pèrdua de pes o canvis en els hàbits alimentaris (augment o disminució) insomni, hipersòmnia, agitació o alentiment psicomotor, fatiga o pèrdua d’energia, sentiment d’inutilitat o culpa, dificultat per pensar, concentrar-se i prendre decisions i pensaments recurrents de mort (criteris diagnòstics del DSM-IV)

És produeixen uns canvis de caràcter comportamental (es redueix l’activitat) cognitiu (disminueix la capacitat de processament i la manera d’analitzar la realitat), emocional-fisiològic (desesperaná, por, així com alteracions de la son, l’alimentació etc.

Avaluació

S’ha d’avaluar diferents aspectes, en primer llor el nivell d’activitat actual de la persona: mesurar el temps que fa activitats comparat amb les estones que està tombada sense fer res. S’utilitzen escales diàries d’activitats agradables i desagradables (Lewinsohn i cols. 1982)

S’avalua també els estímuls reforçants de que disposa, és a dir es fa un anàlisi de la situació actual i el passat, i s’esbrina que li agrada fer, amb qui, si te possibilitats de fer-ho etc. I com a tercer punt per avaluar s’analitzen les habilitats de la persona, les seves habilitats personals i socials des del punt de vista de les competències de que disposa.

De quines estratègies disposa per afrontar-se al problema actual, i les idees, plans o desitjos suïcides.

Les eines que s’utilitzen per l’avaluació son l’entrevista, diferents qüestionaris i inventaris.

Tractaments

Avui dia el tractament cognitiu-conductual està completament considerat. Dels diferents tractaments podem dicar els programes conductuals: volen aconseguir que el pacient millori davant estímuls positius cosa que repercutirà a la millora del seu estat d’ànim. Els programes d’habilitats socials com una manera de resoldre alguns problemes i conflictes. La teràpia cognitiva de Beck que considera que la depressió es deguda a la distorsió de la realitat que fa el pacient. I els programes d’auto-control desenvolupats per Rhem i consisteixen a ensenyar al pacient la relació entre l’estat d’ànim i les activitats positives i negatives. I la biblioteràpia que funciona molt be per les depressions lleugeres o moderades i consisteix a llegir lectures d’un tex especialment dissenyat per facilitar informació sobre diferents aspectes cognitius i comportamental per ajudar a resoldre el problema.

Tractament que fem en el Centre

La teràpia que fem es base en el nostre Mètode en el qual integrem la hipnosi clínica, l’EMDR i la EFT. En aquells casos que es requereix treballem conjuntament amb l’educadora psicofisica i social del Centre. : els objectius principals davant d’una persona depressiva son en primer lloc establir una correcta relació amb el pacient de manera que sigui reforçant pel ell, recuperar i millorar l’estat d’ànim i anar recuperant progressivament les activitats habituals que tenia el pacient.

Cal ensenyar a identificar el problema d’inici i el que fa mantenir la depressió. Que conegui els pensaments erronis i que aprengui a modificar-los. Treballar amb aspectes com l’autoestima i la seguretat d’un mateix, que el pacient detecti i valori les activitats positives i les seves capacitats i recursos.

Juntament amb això s’ha d’aconseguir millorar els problemes associats que son conseqüència com el nivell d’activació fisiològica, els problemes del son, de l’alimentació etc.

Si tens alguna pregunta o vols concertar una visita

Sol·licita informació